logoEN
cocacola

ފަހުގެ ޙަބަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއް ދައުރުވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓްރީއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއް ދައުރުވަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓްރީއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ދިވެއްސަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް!

ދިވެއްސަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް!

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ނެރުނު އޮރެންޖު އިންޒާރު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ދަންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ނެރުނު އޮރެންޖު އިންޒާރު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ދަންމާލައިފި

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޑީއެމްޑީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ޑީއެމްޑީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނަށް މަޝާޢިރުގައި ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏާއި ހައްޖު މިޝަންއިން ބައްދަލުކޮށްފި

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންނަށް މަޝާޢިރުގައި ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏާއި ހައްޖު މިޝަންއިން ބައްދަލުކޮށްފި

ގައްދޫ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގަމުގައި ޝިފްރެކް ޕޮއިންޓެއް ހަދައިފި

ގައްދޫ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގަމުގައި ޝިފްރެކް ޕޮއިންޓެއް ހަދައިފި

އުނގޫފާރުގެ މަގެއްގައި ހެނދިފައި އޮތް ފެންގަނޑަކަށް އެރުނު ކުދިންތަކެއް ކަރެންޓުގައި ޖެހި ފަރުވާދެނީ!

އުނގޫފާރުގެ މަގެއްގައި ހެނދިފައި އޮތް ފެންގަނޑަކަށް އެރުނު ކުދިންތަކެއް ކަރެންޓުގައި ޖެހި ފަރުވާދެނީ!

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން އަލްސަން ޕީއެންސީއަށް!

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން އަލްސަން ޕީއެންސީއަށް!

ގެނބެމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ސަލާމާތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ގެނބެމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ސަލާމާތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފެނަކަ

ރިޕޯޓް

ފެނަކަ

ގްރެފިކްސް

ތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދާނެ، އެކަން ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވޭނެ – ރައީސް
ތިނަދޫގައި އަލުން އާބާދުވިތާ 55 އަހަރު ފުރުން
ވައްކަން ކުރާ ސަރުކާރަކާއި އެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނާކަށް ނޭދޭނެ
ފިރުޝާނާގެ ކާމިޔާބީއަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފަޚުރެއް
ބޭރުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ނުތިބޭނެ

ކުޅިވަރު

ދުނިޔެ