logoEN
cocacola

ދީން

އަނބިމީހާ ބޭނުމެއް ނެތި ވަރިއަށް އެދުމަކީ ދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް - ހުތުބާ

އަނބިމީހާ ބޭނުމެއް ނެތި ވަރިއަށް އެދުމަކީ ދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް - ހުތުބާ

އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅަނީ ޙަލާލު ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ރިޒުޤު ހޯދުމަށް - ހުތުބާ

އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅަނީ ޙަލާލު ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ރިޒުޤު ހޯދުމަށް - ހުތުބާ

ދަރިންގެ ހިތުގައި މިސްކިތަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، ނަމާދަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް - ހުތުބާ

ދަރިންގެ ހިތުގައި މިސްކިތަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، ނަމާދަށް ޝައުޤުވެރި ކުރުވުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް - ހުތުބާ

ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު، ރަމަޟާން މަސް ނިމުނަސް ހެޔޮޢަމަލު ކުރުމަކަށް އަލްވަދާޢު ނުކިޔާނެ - ޚުތުބާ

ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު، ރަމަޟާން މަސް ނިމުނަސް ހެޔޮޢަމަލު ކުރުމަކަށް އަލްވަދާޢު ނުކިޔާނެ - ޚުތުބާ

އަހަރުގެ އެންމެ މާތް ރޭގެ ދަރުމަ ލިބޭތޯ ރޭ އަޅުކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ހުތުބާ

އަހަރުގެ އެންމެ މާތް ރޭގެ ދަރުމަ ލިބޭތޯ ރޭ އަޅުކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - ހުތުބާ

ރޯދައަކީ މުސްލިމުންގެ އަޚްލާޤު ތަހުޒީބުކޮށް ތަރައްޤީކޮށްދޭ އަޅުކަމެއް - ޚުތުބާ

ރޯދައަކީ މުސްލިމުންގެ އަޚްލާޤު ތަހުޒީބުކޮށް ތަރައްޤީކޮށްދޭ އަޅުކަމެއް - ޚުތުބާ

އަތޮޅު އިހްޔާ 1445: މިރޭގެ އިހްޔާ ފޯރަމް އޭދަފުށީގައި

އަތޮޅު އިހްޔާ 1445: މިރޭގެ އިހްޔާ ފޯރަމް އޭދަފުށީގައި

ރޯދައަކީ އިންސާނާގެ ނަފުސު ހެޔޮކަންކަމަށް ހާނުވައިދޭ ތަރުބަވީ އަޅުކަމެއް - ހުތުބާ

ރޯދައަކީ އިންސާނާގެ ނަފުސު ހެޔޮކަންކަމަށް ހާނުވައިދޭ ތަރުބަވީ އަޅުކަމެއް - ހުތުބާ

ރޯދައަށް ފަރުވާކުޑަ ކުރާ މީހާއަށް އެކަމުގެ ދެރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ - ޚުޠުބާ

ރޯދައަށް ފަރުވާކުޑަ ކުރާ މީހާއަށް އެކަމުގެ ދެރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ - ޚުޠުބާ

ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ - ހުތުބާ

ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ - ހުތުބާ