logoEN
ކޮކާކޯލާ

ދީން

ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޝައުބާން މަހު ރޯދަ ހިފުން މުހިންމު - ހުތުބާ

ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޝައުބާން މަހު ރޯދަ ހިފުން މުހިންމު - ހުތުބާ

އިސްރާއާއި މިޢުރާޖުގެ ހާދިސާއަކީ އީމާންކަމާއި ތަރްބިޔަތާއި އިޖުތިމާޢީ ދަރުސްތަކެއް އެކަމުގައި ހިމެނޭ ހާދިސާއެއް - ހުތުބާ

އިސްރާއާއި މިޢުރާޖުގެ ހާދިސާއަކީ އީމާންކަމާއި ތަރްބިޔަތާއި އިޖުތިމާޢީ ދަރުސްތަކެއް އެކަމުގައި ހިމެނޭ ހާދިސާއެއް - ހުތުބާ

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ އަކީ ޖަހަންނަމަ އިން އިންސާނާ ސަލާމަތް ކޮށްދޭ އައްޑަނަ - ހުތުބާ

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ އަކީ ޖަހަންނަމަ އިން އިންސާނާ ސަލާމަތް ކޮށްދޭ އައްޑަނަ - ހުތުބާ

ރުޅިވެރިކަމަކީ ޝައިޠާނާ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުތެރެއަށް އުކާ އަލިފާނުގެ އަގުރުތަކެއް - ޚުޠުބާ

ރުޅިވެރިކަމަކީ ޝައިޠާނާ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުތެރެއަށް އުކާ އަލިފާނުގެ އަގުރުތަކެއް - ޚުޠުބާ

ޢީދު ފާހަގަކުރަންވާނީ މާތްﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން - ޚުޠުބާ

ޢީދު ފާހަގަކުރަންވާނީ މާތްﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން - ޚުޠުބާ

ބަންގީގެ އަޑު އިވިގެން އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ޒުވާނެއްގެ ވާހަަކަ

ބަންގީގެ އަޑު އިވިގެން އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ޒުވާނެއްގެ ވާހަަކަ

ހައްޖުމަހުގެ މަތިވެރި ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިވޭ - ޚުޠުބާ

ހައްޖުމަހުގެ މަތިވެރި ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިވޭ - ޚުޠުބާ

ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް އެމީހަކު ކުރާ ކަންތައްތަކަށް މަސްއޫލުވާން ޖެހޭ މީހެއް - ޚުޠުބާ

ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް އެމީހަކު ކުރާ ކަންތައްތަކަށް މަސްއޫލުވާން ޖެހޭ މީހެއް - ޚުޠުބާ

މި ކުޑަކުޑަ ކުއްޖާއާ ކުރި ކޮންމެ ދިނީ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދިނީ ވަރަށް ޔަގީންކަމާއެކު

މި ކުޑަކުޑަ ކުއްޖާއާ ކުރި ކޮންމެ ދިނީ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދިނީ ވަރަށް ޔަގީންކަމާއެކު

މީހުންގެ އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ އަމިއްލަ ނަފުސު އިޞްލާޙު ކުރޭ - ޚުޠުބާ

މީހުންގެ އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ އަމިއްލަ ނަފުސު އިޞްލާޙު ކުރޭ - ޚުޠުބާ