logoEN
cocacola

ފޮޓޯ ގެލެރީ

ރައްކާ ފަހިރާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތިނަދޫ ސިޓީގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ރައްކާ ފަހިރާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތިނަދޫ ސިޓީގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ރޯޑް ސޭފްޓީ އެވެއާނަސް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނާއި ތިނަދޫ ސިޓީ ޕޮލިހާއި ސައުތު ޕޮލިސް ރީޖަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަހިފަރާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، މިއަދު ވަނީ ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދިޔުމުން އަވަސްފަރުވާ ދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް އާއްމުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ނަިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ނަިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިންލްގްއި އައުޓްލޯޒް އާއި ޑީއާރްސީ  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިންލްގްއި އައުޓްލޯޒް އާއި ޑީއާރްސީ  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިންލްގްއި ޑީއާރްސީ ވުމެންސް އާއި އޭއެސްއެމްއެޗް އާރްސީ  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ފައިންލްގްއި ޑީއާރްސީ ވުމެންސް އާއި އޭއެސްއެމްއެޗް އާރްސީ  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ކުއާޓާރ ފައިންލްގައި ޑީއާރްސީ އާއި ކޭވީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ކުއާޓާރ ފައިންލްގައި ޑީއާރްސީ އާއި ކޭވީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ކުއާޓާރ ފައިންލްގައި އައުޓްލޯޒް އާއި އެމްބީއެސް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގެ ކުއާޓާރ ފައިންލްގައި އައުޓްލޯޒް އާއި އެމްބީއެސް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޑީއާރްސީ އާއި ހޯޑެއްދޫ އެފްސީ  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޑީއާރްސީ އާއި ހޯޑެއްދޫ އެފްސީ  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި އޭއެސްއެމްއެޗް އާއި މަޑަވެލި އެފްއެސް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި އޭއެސްއެމްއެޗް އާއި މަޑަވެލި އެފްއެސް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ކޭވީސްޕޯޓސް  އާއި ޓީމް ނޯދާން ސްޓާރް  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ކޭވީސްޕޯޓސް  އާއި ޓީމް ނޯދާން ސްޓާރް  ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޑީއާރްސީ  އާއި އޭއެސްއެމްއެޗް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޑީއާރްސީ  އާއި އޭއެސްއެމްއެޗް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޓީވައިއެފްސީ އާއި ޓީވައިއެފްއެފް ބައްދަލު ކުރިމެޗު

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔުޑީސީ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޓީވައިއެފްސީ އާއި ޓީވައިއެފްއެފް ބައްދަލު ކުރިމެޗު