logoEN
ކޮކާކޯލާ

ރިޕޯޓް

މަގުމަތީގައި އިންދާފައިވާ ގަހަކުން ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ، ނަމަވެސް ހައްލެއް ނުލިބުނު ތިނަދޫ ކުނިކޮށިން އަރާ ދުމުން ލިބޭ!

މަގުމަތީގައި އިންދާފައިވާ ގަހަކުން ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ، ނަމަވެސް ހައްލެއް ނުލިބުނު ތިނަދޫ ކުނިކޮށިން އަރާ ދުމުން ލިބޭ!

މީސްމީޑިއާގައި ވަގު އައިޑީ ހަދައިގެން މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުން ސަޅިއެއްނޫން!

މީސްމީޑިއާގައި ވަގު އައިޑީ ހަދައިގެން މީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުން ސަޅިއެއްނޫން!

އަބޫ ޞަހެރުލް މަޣާރީ: ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވާ މީހުން ކަފުންކުރާ މީހާ

އަބޫ ޞަހެރުލް މަޣާރީ: ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވާ މީހުން ކަފުންކުރާ މީހާ

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް، ރަސްކަމަކުން ޖުމްހުރީ ވެރިކަމަކަށް!

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް، ރަސްކަމަކުން ޖުމްހުރީ ވެރިކަމަކަށް!

ތިން ޕާޓީ އެކުގައި އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރުން - ޕީޕީއެމް،ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންނަށް ހައްގު މިންވަރު؟

ތިން ޕާޓީ އެކުގައި އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރުން - ޕީޕީއެމް،ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންނަށް ހައްގު މިންވަރު؟

ޣައްޒާއަށް އާ އިންސާނީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައި

ޣައްޒާއަށް އާ އިންސާނީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައި

"ހިތުގެ އަޑިން ޒުވާނުންގެ އަޑު" ހަމްދާ ކިޔާދިނީ ހިތްދަތި އެހެނަސް މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު

"ހިތުގެ އަޑިން ޒުވާނުންގެ އަޑު" ހަމްދާ ކިޔާދިނީ ހިތްދަތި އެހެނަސް މިއަދުގެ ޒުވާނުންގެ ހާލަތު

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ އެކަނިވެރި މަންމައަކު އެދެނީ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށް އެހީއެއް!

ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާ އެކަނިވެރި މަންމައަކު އެދެނީ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށް އެހީއެއް!

ތިނަދޫ ސަހަރާގައި ސިހުރު ހެދިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީގަތް

ތިނަދޫ ސަހަރާގައި ސިހުރު ހެދިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީގަތް

ސިފައިން މިއަދު ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑްގައި މި ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއިން ކިޔައިދޭ ވާހަކަ

ސިފައިން މިއަދު ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑްގައި މި ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއިން ކިޔައިދޭ ވާހަކަ