logoEN
ކޮކާކޯލާ

ހަބަރު

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ބައިލައްކަ ފަތުރުވެރިން!

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ބައިލައްކަ ފަތުރުވެރިން!

ބާރަށު އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އިންޓަރަނޭޝަނަލް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން - ރައީސް

ބާރަށު އިކޯ ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދާނީ އިންޓަރަނޭޝަނަލް ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެން - ރައީސް

ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 108 އުޅަނދެއް ނަގައިފި

ހަލާކުވެފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 108 އުޅަނދެއް ނަގައިފި

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅިނަމަ ޤައުމު ބަނގުރޫޓުވީސް - ރައީސް

ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅިނަމަ ޤައުމު ބަނގުރޫޓުވީސް - ރައީސް

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސް ދެކުނުގެ 56 ފަޅުވެރިއަކު ފުރިހަމަކޮށްފި

ރެސްކިއު ޑައިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސް ދެކުނުގެ 56 ފަޅުވެރިއަކު ފުރިހަމަކޮށްފި

ތިނަދޫ ޑަބްލިއުޑީސީއިން ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި  މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ތިނަދޫ ޑަބްލިއުޑީސީއިން ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ސާރފް ބޯޑު ގެނައުމަށް ނަގާ ޗާޖު މޯލްޑިވިއަންއިން ކުޑަކޮށްފި

ރައީސްގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ސާރފް ބޯޑު ގެނައުމަށް ނަގާ ޗާޖު މޯލްޑިވިއަންއިން ކުޑަކޮށްފި

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުން ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިޒޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުން ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް