logoEN
ޕީއެންސީ 2
ތިނަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު - ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 30 ޕަސެންޓް ނިންމައިފި

ތިނަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު - ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 30 ޕަސެންޓް ނިންމައިފި

# އެމްޓީސީސީ# އެމްޕީއެލް# ތިނަދޫ ޕޯޓު# ސަރަހައްދީ ބަނދަރު# ތަރައްގީ

ގދ. ތިނަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު

ގދ. ތިނަދޫގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފަށާފައިވާ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 30 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

ތިނަދޫ ޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާ އެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބަނދަރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިނަދޫ ގޭސް ޕްލާންޓާ އިންވެގެން އޮތް ބިމުގައެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެ އެމްޕީއެލަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމާއި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމަކާއި ފަޅު ފުންކުރުމާއި ޕޭމަންޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:

4500 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ފުންކުރުން

3000 ސްކެއަރ މީޓަރުގެ ސްޓެބް ޕޭވްމަންޓު

ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން

ފެންސް ޖެހުން

މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޖުމްލަ 30 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 45 ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާ ގޮތަށެވެ. އެ މަޝަރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ