logoEN
ޕީއެންސީ 2
ކިނޮޅަހު ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

ކިނޮޅަހު ބަނދަރު މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

އަލްފާ އަލީ

logo

12/5/2022, 4:15:05 PM

# އެމްޓީސީސީ# ރ. ކިނޮޅަސް

0-02-03-3161fbdee6d88647d496f11d836ab137121bb064fb90f396af3c108b345fcf9e_273d86cf55a

ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 71 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

އެމްޓީސީސީން ބުނީ، އެއްގަމުތޮށި ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށާއި އަދި ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓްވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 162 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިންސް ޖެހުމާއި، 285 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 65 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި، 186 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، 1663.36 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ނެރު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ 45.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ