logoEN
ޕީއެންސީ 2
އިންޑިޔާގެ އެހީގައި ހުވަދޫގެ 8 ރަށެއްގައި ޕާކު އަޅަނީ

އިންޑިޔާގެ އެހީގައި ހުވަދޫގެ 8 ރަށެއްގައި ޕާކު އަޅަނީ

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

11/8/2020, 11:18:18 AM

# އިންޑިޔާ# އަހްމަދު މަހްލޫފް

Park

އިންޑިޔާގެ ހިލޭ އެެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަރައްގީކުރާ ޕާކުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުވަދުއަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި ޕާކު އެޅުމަށް ނިންމައިފައިވާކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެެ.

ޝަރީ 2024

ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް ވަކިވަކިން ކުރެއްވި ދެ ޓުވީޓެއްގައި ގދ ގެ 3 ރަށާއި ގއ ގެ 5 ރަށެއްގައި ޕާކު އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ވަނީ ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޕާކު އަޅަން އިއުލާން ކުރެވުނު ރަށްތަކަކީ ގދ މަޑަވެެލި ، ގދ ފިޔޯރީ އަދި ގދ ގައްދޫ އެވެެ. އަދި ގއ އަތޮޅުން ގއ ކޮލަމާފުށި ، ގއ ދާންދޫ ، ގއ މާމެެންދޫ ، ގއ ގެމަނަފުށި އަދި ގއ ދެއްވަދޫ ހިމެނެއެވެ.

ހުވަދޫގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ޕާކު އެޅުމަށް އިންޑިޔާއިން ވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ޖުލައި މަހު އިންޑިޔާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ 61 ރަށަށް އައުޓްޑޯ ޖިމް ވެެސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެެ.

މި ސަރުކާރާއި އެކު ރާއްޖެެއާއި އިންޑިޔާގެ ގުޅުން މިވަނީ އިތުރަށް ބަދަހިވެެފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެެކްޓްތަކަށް ފަންޑުކުރަމުން އަންނަނީ އިންޑިޔާއިންއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ