logoEN
cocacola
ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 38,200 އަށްވުރެ މައްޗަށް!

ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 38,200 އަށްވުރެ މައްޗަށް!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

7/9/2024, 12:42:19 PM

# ޣައްޒާ

ޔަހޫދީން ހުއްޓުމެއްނެތި ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަަދަދު 37,200 އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ޣައްޒާގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 38,243 އަށް މިހާރު އަރާފައި އެވެ. އަދި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 88,243 އަރާފައި އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 50 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި އެވެ.

ޔަހޫދީންގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 16,000 އާއި ގާތްކޮށްފައެވެ.

7 އޮކްޓޯަބަރުގައި ޔަހޫދީން ޣައްޒާއާއި ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައާއި އެކު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ބައިނަލަގްވާމީ މުޖުތަމައުއެއް ގޮވާލަމުން ދާ ގޮވާލުމަށް ޔަހޫދީން ދެމުން އަންނަނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ