logoEN
cocacola
ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އަލްފާ އަލީ

logo

4/8/2024, 12:45:00 PM

# އެމްޓީސީސީ# ގއ. ކޮލަމާފުށި# ބިން ހިއްކުން

ގއ. ކޮލަމާފުށި --

ގއ. ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ގޮސިޔާ

މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އެމްޓީސީސީން ބުނީ, ގއ. ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، 3 އޭޕްރިލް ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 284,145 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 823 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ޑްރެއިނޭޖް ބަޔޯސްވޭލްއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަކީ 41.04 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ