logoEN
cocacola
ޕެނަލްޓީގައި ވަރުގަދަ ތިމަރަފުށި  ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ޕެނަލްޓީގައި ވަރުގަދަ ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

3/1/2024, 7:26:04 PM

# ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024# ތ. ތިމަރަފުށި # ދިވެހި ކުޅިވަރު # ބ. އޭދަފުށި

ތިމަރަފުށި ކަޓުވާލުމަށްފަހު އޭދަފުށީ ގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024" ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ހަތަރުވަނަ މެޗުގައި ތ. ތިމަރަފުއްޓާއި ބ. އޭދަފުށި ވާދަކުރި މެޗު 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެ ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 7-6 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ، އޭދަފުށިން މުބާރާތްގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ތިމަރަފުށި ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި ފަސޭހަކަމާއި އެކު 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ހއ. އުތީމު ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ. އަދި އޭދަފުށި ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި ރައުންޑް އޮފް 16 ގައި މާފަންނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެ، ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 5-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެޓީމު ބަލިކުރުމަށްފަހު އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ދެ ނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަަމަ ހާފުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އޭދަފުށިން ވަނީ ދެލަނޑު ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ފުރަތަަމަ ލަނޑު މެޗު ފެށިގެން 6 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ މުހައްމަދު ފާސިރު އެވެ. އަދި އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އޭނާ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ތިމަރަފުށިން ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކުރި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ މުހައްމަދު އަފްލާޒް އެވެ. އަދި މިލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އޭދަފުށި ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަަނަ ހާފު ވަރުގަދަކޮށް ފެށީ އޭދަފުށިން ނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓްގައި އެޓީމުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ތިމަރަފުށިން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިސްމާއިލް މުނީޒް އެވެ.

ތިމަރަފުށިން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް ސިނާހް އެވެ. އަދި މިލަނޑާއެކު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައި އޮވެގެންނެވެ.

މިއާއެކު ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި އޭދަފުށިން ކުރިހޯދީ 6-7 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އަދި މިމެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ އޭދަފުށީ ޓީމުގެ މުހައްމަދު ފާސިރު އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ