ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން ދެއްވަދޫއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ ދެއްވަދޫ ކޮމިޓީއަށް 4000 ފޭސް މާސްކް ހަދިޔާކޮށްދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ދެއްވަދޫ ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ފަރާތުން ގއ.ދެއްވަދޫއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު އެ ކޯލިޝަންގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގއ.ދެއްވަދޫ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ 4،000 ފޭސް މާސްކެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރި އެ ފޭސްކް މާސްކްތައް ހަވާލުކޮށްދިނީ އެ ރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އެ ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއަށެވެ.

ދެއްވަދޫ ކޮމިޓީއަށް އެ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްދިނީ ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިން ލީޑަރު، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ. އަދި އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވީ ދެއްވަދޫ ކޮމިޓީގެ ޓްރެޒަރާ ތައުހީދު ސަލީމެވެ.

މިމަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ދެއްވަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހަކާ ބައްދަލުވި އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމުން އެރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތަކެތި ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވުމުން ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތް ތަކުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީލަތި އެހީ ތަކެއް ވެދެއްވަމުންނެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް