ހަވަރު ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ހަވަރު ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ގާފު ފޮޓޯ: އިބްރާޙިމް މައިޝަމް

ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕުން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފައިވާ " ހަވަރު ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެެމްޕިއަންޝިޕް 2020″ ގެ ޕާޓްނަރުންނާއެެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މިރޭ ގދ. ތަނަދޫގެ ވޯޓާޑެެކް ރެސްޓޯރެންޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަތަރު ފަރާތަކާއެކު ޕާޓްނާ އެގްރީމަންޓުގައި ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ ، އޯގަނައިޒިންގ ޕާޓްނަރ ، ޕްރިންޓިންގ ޕާޓްނަރ އަދި ބެެވަރެޖްސް ޕާޓްނަރ އާއެކު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މުބަރާތުގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާާޓްނަރ އަކަށް ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ ހުވަދޫ ބެޑްމިންޓަން ކްލަބެވެ. ހުވަދޫ ބެޑްމިންޓަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކްލަބްގެ ޗެއާމަން އާދަމް ނަސީމް އެވެ. އަދި ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕް ގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ އަހުމަދު ޝުރާއު އެވެ.

"ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020″ ގެ ސްޕޮންސަރުންނާއި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން — ގާފު ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް މައިޝަމް

މުބާރާތުގެެ އޯގަނައިޒިންގ ޕާޓްނަރ އަކަށް ހަމަޖައްސައިފައިވަނި ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމްއެވެ. ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމްގެެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްދެއްވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެެ އެގްސެކިއުޓިވް މުހައްމަދު ވިފާގްއެވެ. އަދި ޕްރިންޓިންގ ޕާޓްނަރަކަށް ޕްރިންޓެކް ހަމަޖައްސައިފައިވާ އިރު ޕްރިންޓިކްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްދެއްވީ ޕްރިންޓެކްގެ މެނޭޖަރ އަހުމަދު އާނިފް ސޮލާހް އެވެ. ބެެވަރެޖްސް ޕާޓްނަރަކަށް ވޯޓާޑެކް ހަމަޖައްސައިފައިވާ އިރު ވޯޓާޑެކްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކޮށްދެއްވީ ވޯޯޓާޑެކްގެ މެނޭޖަރ ޤުސައްޔު އަބްދުﷲ އެވެ.

"ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020″ ގެ ސްޕޮންސަރުންނާއި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން — ގާފު ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް މައިޝަމް

މި މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ ހަވަރު ސްޕޯޓްސް އެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވަރު ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން ސްޕޮންސަރ އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބް ރައީސް ޔާސިރު މުޙައްމަދު އެވެ.

"ހަވަރު ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020″ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ދަށުން ގާފު ސްޕޯޓްސް އިންނެވެ. މި މުބާރާތަކީ ގާފު ސްޕޯޓްސް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެެންދަން ނިންމައިފައިވާ ފުރަތަމަ ކުޅިވަރު މުބާރާތެވެ. ގާފު ސްޕޯޓްސް” އަކީ ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ ދަށުން ހިންގާ “ގާފު އޮންލައިން”ގެ ކުޅިވަރު ޕްލެޓްފޯމެެވެ.

"ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020″ ގެ ސްޕޮންސަރުންނާއި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން — ގާފު ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް މައިޝަމް

އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލުމުން 10 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގެ ޓީމް ލިސްޓުތައް ހަވާލުކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 18 ޑިސެމްބަރު 2020 ގެ 22:00 އެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް