ގާފު ރެސިޕީ: ކަދުރު ކޭކް

ގާފު ރެސިޕީއެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ކަދުރު ކޭކް އެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 250 ގްރާމް ހަކުރު
  • 250 ގްރާމް ފުށް
  • 250 ގްރާމް ކަދުރު (އޮށް ނަގާފާއި, ކޮށާފައި)
  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާޖިރީން
  • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ
  • 80 ގްރާމް މޭބިސްކަދުރު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
  • 80 ގްރާމް ކަނަމަދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)
  • ބައި ޖޯޑު ކިރު (ލެކްނޯ މިލްކް)
  • 2 ކުކުޅު ބިސް
  • 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ބޭކިން ޕައުޑަރާއި ފުށް އެއްކޮށްގެން ފުރާނާފައި ވަކިން ބެހައްޓާށެވެ.

އެހެން އެއްޗެއްގައި މާޖިރީނާއި, ހަކުރާއި, ކުކުޅުބިސް އެއްކޮށް އަޅާފައި ހަކުރުތައް އެއްކޮށް ވިރެންދެން ގިރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު އޭގެތެރެއަށް ކުރިން އެއްކޮށްފައި ހުރި ފުށް އަޅައި މަޑުމަޑުން ހަލަމުން ގެންދާށެވެ.

ދެން ކިރު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ފުށްގަނޑުތެރެއަށް ކަދުރާއި, މޭބިސްކަދުރާއި, ކަނަމަދު އަޅައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާފައި ޓްރޭއަކަށް އަޅާފައި ފިހެލާށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް