ގާފު ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ލަޒާނިއާ

ގާފު ރެސިޕީއެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު މިގެނެސްދެނީ ޗޮކްލެޓް ލަޒާނިއާ  އެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 • 36 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު
 • 6 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި)
 • 200 ގްރާމް ޗީޒް
 • 1/4 ޖޯޑު ހަކުރު
 • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ރޯ ކިރު (ފިނިކުރި)
 • ވިޕްޑް ކްރީމް
 • 2 ޕެކެޓް ޗޮކްލެޓް އިންސްޓަންޓް ޕުޑިން
 • 3 1/4 ޖޯޑު ރޯ ކިރު (ފިނިކޮށްފައި)
 • 1 1/2 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

 • އޯރިއޯތައް ފުނޑު ކުރާށެވެ.
 •  ފުނޑުކުރި އޯރިއޯތައް ބޯތަށްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު ބަޓަރު އެޅުމަށްފަހު އުލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް އެއްކުރާށެވެ.
 • ހުރިހާ އޯރިއޯއެއްގައި ރަނގަޅަށް ބަޓަރު އުނގުޅުމުން ފިހާ ޓްރޭ އެއްގައި އަތުރާށެވެ. އެއަށްފަހު ފްރިޖަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.
 •  ޗީޒް ރަނގަޅަށް މިކްސް ކުރާށެވެ.
 • އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކިރާއި ހަކުރު އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކުރާށެވެ.
 • ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް މިކްސް ވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް 1 1/4 ޖޯޑު ވިޕް ކްރީމް އަޅާއި އެއްކުރާށެވެ.
 • އެއަށްފަހު އޯރިއޯތައް މަތީގައި މި ކްރީމް ގަނޑު އުނގުޅާލާށެވެ.
 •  ބޯތަށްޓެއްގައި ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން އާއި 3 1/4 ޖޯޑު ރޯ ކިރު އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކުރާށެވެ.
 • ޕުޑިން އެއްކޮށް އޮލަވުމުން ދޭފަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އޯރިއޯ އަދި ޗީޒް ކްރީމްގެ މަތީގައި އުނގުޅާށެވެ. ދެން 5 މިނެޓް ބަހައްޓާށެވެ.
 •  އޭގެ މަތީގައި ވިޕްޑް ކްރީމް އުނގުޅާށެވެ.
 • އެއަށްފަހު ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް ތައް މައްޗަށް އެޅުމަށްފަހު 4 ވަރަކަށް ގަޑިއިރު ވަންދެން ފްރިޖުގައި ބަހައްޓާށެވެ.
ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް