ބިލްތަކުގެ ބޮޑު ބައި ދެއްކުމުން ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ކަރަންޓު ދީފި

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: މިރޭ އެ އިދާރާއަށް ވަނީ ކަރަންޓު ދީފައި.-- ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ޝަފްރާދު

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބިލްތަކަށް 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާފައިވާތީ, އެފައިސާ ނުދައްކައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށްފަހު, ބިލް ތަކުގެ ބޮޑު ބައި ދެއްކުމުން އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަރަންޓު ދީފިއެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަރަންޓު ދީފައިވަނީ މިރޭ 08:30 ގަ އެވެ.

ފެނަކައިން އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކަރަންޓު ކަނޑައިލީ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައި ހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް, އަލީ އަމްޖަދު ވިދާޅުވީ ނުދައްކައި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ މިރޭ ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

"2020 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ލިބުނު ބަޖެޓުން، ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުއްލިގޮތަކަށް ހޯލްޑް ކުރުމުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިދާރާގައި ކުރެވިފައި ހުރި މަރާމާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފަ އިތުރަށް ޚަރަދެއް ކުރެވެން ނެތިގެން ބިލްތައް ނުދައްކާ ހޯލްޑް ކުރީ ބަޖެޓް ތާށިވީމަ. އެއީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުދެކެން. ސަބަބަކީ ކުރީގަވެސް ބިލްތައް ދައްކަމުން ދާގޮތަށް ބަލާފަ ފެނަކާއިން އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭތީ." އަމްޖަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްޖަދު ވިދާޅުވީ ފެނަކާގެ ބިލްތަކެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ނުދެއްކި ގިނަވާންޖެހުނީ މިސްކިތްތަށް ކައުންސިލަށް ހާވާލުކުރި އިރު މިނިސްޓްރީން ނުދައްކާ ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލްތަކެއް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދައްކަން ކައުންސިލަށް ނުފެންނާތީކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ތެރެއިން އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ޙަލާސް ކުރެވޭނެ ވަރަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރި އިރު ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ބަޖެޓު ފާސްކުރީ މިސްކިތްތަކުގެ 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބައެއް ބިލް ދައްކަން ވިސްނާފައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް