ގާފު ރެސިޕީ: ޗީޒް ކޭކް

ގާފު ރެސިޕީގެ މިއަދުގެ ރެސިޕީއެއްގެ ގޮތުގައި މިގެނެސްދެނީ  ޗީޒް ކޭކް   އެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 90 ގްރާމް ބަޓަރ
  • 3/4 ޖޯޑު ކެސްޓަރ ޝުގަރ (ހަކުރު ފުނޑާފައި)
  • 1 ލުނބޯގެތޮށި (ގާނާފައި)
  • 1 ލުނބޯގެ ހުތް
  • 300 ގްރާމް ކޯޓެޑް ޗީޒް
  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސެމޯލިނާ (ސޫޖީ)
  • 1/2 ޖޯޑު އާމަންޑްސް
  • 1/3 ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު
  • 2 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ބަޓަރު އޮމާންވަންދެން ގިރާލައިފައި ހަކުރާއި ލުނބޯތޮށިވެސް ބަޓަރާއި ރަނގަޅަށް މިކްސްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ޗީޒްކޮޅާއި ބިހުގެ ގޮބޮޅި އެއްކޮށްފައި މިކްސްކޮށްލާށެވެ.

ބާކީހުރި ތަކެއްޗާއި ގިރާފައިހުރި ބައިތައް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްފައި ޓްރޭގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ފުށްގަނޑު ޓްރޭއަށް އަޅާފައި އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

ކޭކް ހިހޫވީމާ އައިސިން ޝުގަރ ކޮޅެއް ފުރާނާލައިފައި ކޭކް މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް