މަޑަވެލި ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފައިބަރ ނެޓްވޯޓު އެޅުމަށް ކޯރުކޮންނާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގދ. މަޑަވެލި --

ގދ. މަޑަވެލީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފައިބަރ ނެޓްވޯކް އެޅުމަށްޓަކައި ކޭބަލް އަޅަން ކޯރު ކޮންނާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މަޑަވެލި ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގދ.މަޑަވެލި ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ފައިބަރނެޓްވޯކް ކޭބަލް އެޅުމަށް ކޯރުކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މަސައްކަތްކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 28 އޭޕްރީލްގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި އެ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ މޭ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި އެ މަޑަވެލި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ކަމަށާއި, މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ގެންނެވުމަށް ވެސް އެ މަރުކަޒުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  އަދި ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ އެއީ ކޮންފަރާތަކުން ބަދަލުގައި ފޮނުވާމީހެއް ކަން ބަޔާންކޮށް ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަލިޔުމެއްނެތި ހުށައެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށްވެސް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް