ގާފު ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް މޫސް

ފު ރެސިޕީގެ މިއަދުގެ ރެސިޕީއެއްގެ ގޮތުގައި މިގެނެސްދެނީ ޗޮކްލެޓް މޫސް އެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 5 ކުކުޅު ބިސް
 • 200 ގްރާމް އައިސިން ޝުގާ
 • 15 ގްރާމް ޖެލެޓިން ޕައުޑަރ
 • 25 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
 • 250 އެމްއެލް ވިޕް ކްރީމް
 • 1/2 ޖޯޑު ހޫނު ފެން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

 1. ހޫނު ފެންފޮދުގައި ޖެލަޓިން ގިރާލާށެވެ.
 2. ދެން އެހެން ތައްޓެގައި ބިހާއި އައިސިން ޝުގާ 10 މިނެޓް ވަންދެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.
 3. އެއަށްފަހު މީގެ ތެރެއަށް ޖެލަޓިން, ކޮކޯ ޕައުޑަރ, ވެނީލާ އެސެންސާއި ވިޕް ކްރީމް އަޅައިގެން 15 މިނެޓް ވަންދެން ގިރާލާށެވެ.
 4. ދެން އައިސް އަލަމާރި އަށް ލާފައި މަދުވެގެން 35 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ.
ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް