ތިނަދޫއިން ވެކްމޯއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ވެމްކޯ އިން ކުނި އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކެއް -- ފޮޓޯ: ވަގުތު

ގދ. ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެކުންފުނިން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ "ވެށިފާރަވެރިން" ހޯދުމަށެވެ. ވެމްކޯގެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެ މަގާމަށް ހަތަރު މީހަކު ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެ މަގާމުތަކަކީ ވަގުތީ މަގާމްތަކެއް ކަމަށާއި އެ މަގާމުގެ މުއްދަތަކީ 2 މަސް ދުވަސް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ އިއުލާނުގައި ވާ ގޮތުން އެ މަގާމަށް އެކުންފުނިން ހޯދަނީ ސިއްޙަތު ރަނގަޅު, އަސާސީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. މުސާރައަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 7500 އެވެ.

އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ތިނަދޫ ކައުންސިލުންންނާއި އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ވެމްކޯއަށް ތިނަދޫން މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި މިވަނީ އެރަށުގެ ކުނި ކޮށީގައި މިހާރު އެއްތަންވެފައިވާ ކުނި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމަށްޓަކައި ތިލަފުށްޓަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް