logoEN
cocacola
މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި، އެމްއެމްސީން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި، އެމްއެމްސީން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

1/31/2021, 12:37:52 PM

# ހެލްތް މިނިސްޓްރީ# މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

293821_3_8c57936ff800bb38c80f19e78dfa153682a4f20f_large

ލްތު މިނިސްޓްރީން މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި، މޯލްޑިވްސް މީޑއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ އިވެންޓުތަކުގައި ހުރިހާ މީޑިއާއަކަށް ދަޢުވަތު ނުދީ، ހަމައެކަނި ބައެއް މަދު މީޑިއާތަކަށް ދަޢުވަތުދޭ މައްސަލާގައި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެކަމުގެ ޝަކުވާ މީޑިއާ ކައުންސިލަށްވެސް ހުށައަޅަފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައި ދެއްވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީޑިއާތަކާއި މެދެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭއިރު، އެއީ އެ މިނިސްޓާރީގައި މީގެ ކުރިން ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުމެއްކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީއާއި، ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޝަޤީފްއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި، ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަައިގަތެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އެ މިނިސްޓްރީން ބޮޑެތި އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވާފައި ވީނަމަވެސް، ދަޢުވަތު ދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާއި، ރާއްޖެ ޓީވީފަދަ މަދު މީޑިއާއަކަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައިވެސް މީޑިއާއަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ