logoEN
ޕީއެންސީ 2
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

4/2/2024, 4:31:42 PM

# އެމްޓީސީސީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ މައި އޮފީސް :- ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

އެމްޓީސީސީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްޓީސީސީގެ މިހާރުގެ ހިއްސާގެ ނިސްބަތަށް ބަލައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ދެ ޑިރެކްޓަރަކު އިންތިހާބުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 23 އޭޕްރީލްވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އަށް އީމެއިލް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތައް، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ނޮމިނޭޓިންގ އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީއިން އިވެލުއޭޓް ކުރާނެކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.އެ މަގާމަށް ނޮމިނޭޓްވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުށަހަޅައި، މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރާނެ އެވެ. މި މަގާމަށް ޑިރެކްޓަރުން އިންތިހާބުކުރާނީ މިއަހަރު ބާއްވާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގަ އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ހުަށަހަޅާ ފަރާތަކީ 30 އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކަށް ވުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. އަދި މިނޫނަސް ގިނަ ޝަރުތުތަކެއް ޑިރެކްޓަރަށް ވުމަށް ފުރިހަމަވާނެ ޖެހެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑުގައި 7 ޑިރެކްޓަރުން ތިއްބަވަ އެވެ. އެއީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 5 ޑިރެކްޓަރުންނާއި އާންމު ހިއްސާދާރުން އިންތިހާބުކުރާ 2 ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ