logoEN
cocacola
ސެންޓޭގެ ދެލަނޑާއެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެންޕިއަން ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ސެންޓޭގެ ދެލަނޑާއެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެންޕިއަން ބަލިކޮށް އޭދަފުށި ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

3/7/2024, 8:02:17 PM

# ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024# ލ. ގަން# ބ.އޭދަފުށި

އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ލަނޑުޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގެ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލ.ގަން 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށް ބ.އޭދަފުށިން މުބާރާތްގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި، ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި އެއް ނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗު ފެށިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި އޭދަފުށިން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ އިޝާން އިބްރާހިމް އެވެ.

މިއީ ގަމުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އެޓީމަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި އެޓީމުގެ މުހައްމަދު ފާސިރު ޖައްސާލި ބޯޅައެއް އެއްފަހަރުން ޖަހައި ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. އަދި އެޓީމުން ލަނޑު ޖެހިތާ މިނެޓެއް ވެސް ނުވަނީ މުހައްމަދު ފާސިރު ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މިއީ ގަމުގެ ފަހަތުން އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހުސެއިން ޝަރީފް (އޮންލީ) އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި އެޓީމުގެ ނިޝާމް މުހައްމަދު ނަޝީދު މުޅިން ހުސްކޮށްލާފައި ޖައްސާލި ބޯޅައެއް ގަމުގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭގައި މުޅިން ހުސްކޮށް ހުރެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން ގަމުން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ ޖުނައިދު އެވެ. މިއީ އެޓީމުގެ އަލީ ޝާމިސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އޭދަފުށީގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ރޮނގުމަތީހުރެ ތިރިތިރިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މިހާފުގައި ދެޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑުޖަހާނެ ރަގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ ދެޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އޭދަފުށި ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަަނަ ހާފުގައި ވެސް ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އިރު، ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި އޭދަފުށިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް އަނެއްކާވެސް ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެވެ. މިއީ ގަމުގެ ހާފު މެދެންހާ ހިސާބު އަރިމަތިން އެޓީމަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި ތިރިތިރިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ގަމުން މިމެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު މެޗު ނިމެން ދެމިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް އެޓީމަށް ލިބުނު ދުރު ޕެނަލްޓީއެއްގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ އަހުމަދު ހަލީމް (އަންމަޑޭ) އެވެ. ނަމަވެސް އަލުން ކުޅުން ފެށިތާ 10 ސިކުންތު ނުވަނީސް އޭދަފުށިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް އަނެއްކާވެސް ދެލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. އަދި މިލަނޑާއެކު މެޗުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އޭދަފުށި ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އަލީ އަލްސަން (އއ.މަތިވެރި) އެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބުނީ މުހައްމަދު ޒީދާން ޒުހުރީ (ފ. ނިލަންދޫ) އަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 18 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންނަކީ ހުސެއިން ޝަރީފް (ލ.ގަން), އަލީ ޝާމިސް (ލ.ގަން), އިޝާން އިބްރާހިމް (ބ.އޭދަފުށި), ހައިޝަމް ހަސަން (ބ.އޭދަފުށި) އަދި އަބްދުﷲ ނާސިހް އެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އިޝާން އިބްރާހިމް (ބ.އޭދަފުށި) އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ