logoEN
ކޮކާކޯލާ
"ކޮނެޑެ ހަބުން ހާވަކަ ކެއްދީ ދޫކު ބޮކައިޔާ" މީ ކީކޭ؟

"ކޮނެޑެ ހަބުން ހާވަކަ ކެއްދީ ދޫކު ބޮކައިޔާ" މީ ކީކޭ؟

ގާފު އެޑިޓޯރިއަލް

logo

11/15/2020, 11:29:59 AM

# ހޮޅުއަށި# ތިނަދޫ

old thinadhoo

ރަސްމީކޮށް އިސްނާނުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަސް ނޫން އެހެން ބަހަކުން، ނުވަތަ އަމިއްލަޔަށް އިޖާދުކުރާ ގޮތްތަކަކަށް ބަސް ބަދަލުކޮށްގެން ވާހަކަ ދެއްކުން މިއީ ވަރަށްވެސް ހުނަރުވެރި ކަމެކެވެ. ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލައަށް ވަކިގޮތަކަށް ބަސްތައް ފަރުމާކޮށް، ވަކި އުޞޫލުތަކަކަށް ފައްތައިގެން ވަކި ގްރޫޕެއްގެ މެދުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް އަމިއްލަ ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ބަހުރުވައެއްގެ ގޮތުގައި މިފަދަ އީޖާދީ ބަހެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ "ކޯޑު ވޯޑް" ތަކެއް ފަދައިން އެހެން މީހުންނަށް ނެގޭ ނަމަވެސް މިބަހުރުވަ ހަމައެކަނި ދަންނަ މީހުންނަށް އެގޭ "ކޯޑު" ތަކަކުން މުޢާމަލާތް ކުރުމެވެ.

އަބުޅޯ

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ތިނަދޫ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ބަހުރުވައެއް ތަޢާރަފްވެ، މަޝްހޫރުވެ ވައިގައި ހިފައި ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަމަ އެކަނި މި މިންވަރަށް ބުނެލުމުންވެސް މާޒީގެ ހަދާންތައް އާވެގެންދާނެ ތިނަދޫގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ބަހުރުވައިން ވަރަށް ފަރިތަކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން އެނގޭ ގިނަ ބަޔަކު ތިނަދޫގައި ތިބުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިބަހުރުވަޔަށް ތިނަދޫގެ ޒުވާނުން "ނޮކެޑެ ބަހަ" ކިޔައެވެ. "ނޮކެޑެ" މާނައަކީ އިދިކޮޅެވެ. އެގޮތުން ހުވަދޫބަސް އިދިކޮޅަށް ބަދަލުކޮށްލައިގެން ވަކި އުޞޫލަކަށް ފައްތައިގެން ވާހަކަދެއްކުމަށް މިބަސް ބޭނުންކުރެވުނެވެ. މިލިޔުމުގެ ސުރުޚީ އެވަނީ މި ބަހުރުވައިން ލިޔެފައިވެ. "ކޮނެޑެ ހަބުން ހާވަކަ ކެއްދީ ދޫކު ބޮކައިޔާ" މީގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ "ނޮކޮޑެ ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކީ ކޫދު ކޮބައިޔާ". "ނޮކޮޑެ" ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ކުދިން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަދިވެސް އިތުރު ޑައިލޮގް ކޮޅެއް މިބަހުރުވައިން އިތުރުކޮށްލާނަމެވެ.

"ލަކޯ ތަ ތޮފާ ބޮކައި" - (ކަލޯ ތަ ފޮތާ ކޮބައި)

"މަ ވޮގަ ވޮގަ ޓުއްހައި ދެއެ ރޭގަން ބެއެގެ" - (މަ ގޮވަ ގޮވަ ހުއްޓައި އެދެ ގޭރަން އެބެގެ)

"ދުއްކާ ގަތެ ޕައްއެ ތަ ހަބޮވައި" - (ކުއްދާ ތަގެ އައްޕެ ތަ ބަހޮވައި)

ޑައިލޮގް ކޮޅު އަދި ސުރުޙީ ތަހުލީލުކޮށްލާއިރު، ލަފްޒު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާގޮތާއި ތަފާތުކޮށްލުމަށް ލަފުޒުގެ އަކުރުތައް އިސްފަސްކޮއްފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ދެވަނަ އަކުރު ފުރަތަމަ އަކުރަށް ބަދަލުކުރެވުނު ނަމަވެސް އަކުރުތަކުގެ ފިލިތައް ބަދަލެއް ނުގެނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެއް އަކުރު ހިމެނޭ ލަފުޒުތައް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ހުރިގޮތަށް ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިބަހުރުވަ ނުވަތ "ނޮކެޑެ ބަހަ" ދަސްކުރެވިދާނެއެވެ. މިވެސް ދަސްކޮށްލަން ސަޅި ބަހުރުވައެކެވެ. އިތުރު އެހީއެއް ބޭނުންވާނަމަ 35 އަހަރުގެ ތިނަދޫ މީހާކާއި ބައްދަލު ކޮށްލާށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ