logoEN
ޕީއެންސީ 2
ގެމަނަފުށި ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ގެމަނަފުށި ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/15/2020, 11:40:51 AM

# ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް# ގެމަނަފުށި

103339597_119653496441138_4454218642902739072_o

ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލާއި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގއ. ގެމަނަފުށީ ރަސްމީ ފާލަމުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 ނޮވެމްބަރ 2020 އިން ފެށިގެން 20 ނޮވެމްބަރ 2020 އާއި ދެމެދު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ބިޑާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން ގެޒެޓް ކުރި އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު އެކެއް ޖަހާއިރު ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައިއެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހެޅުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 26 ނޮވެމްބަރ ގައި ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ