ތިނަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު – ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 30 ޕަސެންޓް ނިންމައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ -- ގާފު ފޮޓޯ: ޝަޖާއަތު އަޙުމަދު

ގދ. ތިނަދޫގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފަށާފައިވާ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 30 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ.

ތިނަދޫ ޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާ އެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ބަނދަރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިނަދޫ ގޭސް ޕްލާންޓާ އިންވެގެން އޮތް ބިމުގައެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން އެ އެމްޕީއެލަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ ވަށައިގެން ފެންސް ޖެހުމާއި ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމަކާއި ފަޅު ފުންކުރުމާއި ޕޭމަންޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:

  • 4500 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ފުންކުރުން
  • 3000 ސްކެއަރ މީޓަރުގެ  ސްޓެބް ޕޭވްމަންޓު
  • ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން
  • ފެންސް ޖެހުން

މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޖުމްލަ 30 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި މަސައްކަތް އެކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 45 ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާ ގޮތަށެވެ. އެ މަޝަރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް