ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަން ކޯޓުތަކަށް މިހާރު އެބައޮތް – ރައީސް

ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރުތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ، މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް މިހާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމަށް، ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވެރިކަމުގައި ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުން މިހާރު ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިދިޔަ 2 އަހަރު ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައިފި. ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރުތަކުގެ ނުފޫޒުން މިންޖުވެ، މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ މިނިވަންކަން، އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ފެށިގެން އެންމެ ދަށު ކޯޓާ ހަމައަށް، މިހާރު އެބައޮތް." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…..

ކޮމެންޓް

One Response

  1. އެހެން ދޯ! ކަލޭ ނޫން އެންމެން ތިބީ ހޭބަލިވެފަ. އެހެންވެ ކަލޭ ތިހެން ބުނީމަ ހީކުރާނީ ތެދެކޭ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް