މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި، އެމްއެމްސީން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް

ލްތު މިނިސްޓްރީން މީޑިއާތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި، މޯލްޑިވްސް މީޑއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ އިވެންޓުތަކުގައި ހުރިހާ މީޑިއާއަކަށް ދަޢުވަތު ނުދީ، ހަމައެކަނި ބައެއް މަދު މީޑިއާތަކަށް ދަޢުވަތުދޭ މައްސަލާގައި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެކަމުގެ ޝަކުވާ މީޑިއާ ކައުންސިލަށްވެސް ހުށައަޅަފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައި ދެއްވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މީޑިއާތަކާއި މެދެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭއިރު، އެއީ އެ މިނިސްޓާރީގައި މީގެ ކުރިން ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުމެއްކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީއާއި، ނާއިބު ރައީސް ޙުސައިން ޝަޤީފްއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި، ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަައިގަތެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އެ މިނިސްޓްރީން ބޮޑެތި އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވާފައި ވީނަމަވެސް، ދަޢުވަތު ދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާއި، ރާއްޖެ ޓީވީފަދަ މަދު މީޑިއާއަކަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްގައިވެސް މީޑިއާއަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް