ދެއްވަދޫ އަށް އެހީތެރިވުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް

ގދ.ތިނަދޫ - ފޮޓޯ: ސްޓޫޑިއޯ 33

ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ގއ.ދެއްވަދޫ ފުރަބަންދެއްގައި އޮތުމުން އެރަށު ގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިއަދު ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދެއްވަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް ސޮއި ކުރައްވާ ނެރުނު މި އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އެހީ ގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑް19 ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 7938719 ނުވަތަ ކައުންސިލް ބިއުރޯ ނަންބަރު 7796732، 7647947 އަށް ގުޅުއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާން

ދެއްވަދޫގެ މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުން މަސްލިބުމަށް ވަނީ ދަތި ތަކާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައެވެ. އަދި ފިހާރަތަކުންވެސް މަސް ދަޅާ އަދި ޒަރޫރީ ސާމާނު ހުސްވެ ބޯފެން ލިބުމުގެ ދަތި ތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލާއި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބައެއް ޒަރޫރީ ސާމާނު ގެންދެވޭތޯ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް