ވިލިނގިލިން ދޫކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ހޮވިފައިފާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިއުލާން ކޮށްފި

ގއ.ވިލިނގިލިން ދޫކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން ނެރުނު އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ 02 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒުހާ މުހައްމަދު ފާލްސާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ އާއި ފާތިމަތު އަރީޝާ ފަތިހުގެއަލި / ނ. މިލަންދޫ އެވެ.

ރަށުން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ 02 ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް، ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު އިޢުލާނު ކުރެވިފައިއެވެ.

މި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން އެރަށުގައި އިމާރާތް ކުރި 52 ހައުސިންގ ޔުނިޓްއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް