80 ޕަސެންޓު ތިނަދޫ މީހުންނާ އެކު ތިނަދޫގައި ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރާއެއް ހުޅުވަނީ

ގދ. ތިނަދޫއަށް ފަށާފައިވާ ޑައިރެކްޓް ޝިޕިން ޚިދުމަތާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތައް ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެރަށުން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ތިނަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ތިނަދޫއިން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ އިދާރާއަށް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 80 ޕަސެންޓު މުވައްޒަފުން ނަގާނީ ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ ދަށް ރޭންކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވަ ސީނިއާ މުވައްޒަފުން ގެންނާނީ މާލޭގެ ކަސްޓަމްސް އިން އެ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ހަމަ ތިނަދޫ މީހުން. ތިނަދޫ ކަސްޓަމްސް އޮފީސް ހުޅުވިގެންދާއިރު އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ 100 ޕަސެންޓު ތިނަދޫ މުވައްޒަފުން ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން' ކޮމިޝަަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

 

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް