ގެމަނަފުށި ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ގއ. ގެމަނަފުށި :-ގާފު ފޮޓޯ

ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލާއި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގއ. ގެމަނަފުށީ ރަސްމީ ފާލަމުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް  އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 15 ނޮވެމްބަރ 2020 އިން ފެށިގެން 20 ނޮވެމްބަރ 2020 އާއި ދެމެދު ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ބިޑާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް ގއ.ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން ގެޒެޓް ކުރި އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މެންދުރު އެކެއް ޖަހާއިރު ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައިއެވެ. އަދި   ބިޑް ހުށަހެޅުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 26 ނޮވެމްބަރ ގައި  ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް