logoEN
ޕީއެންސީ 2
"ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިގޮތް ހަރުކަށިކަމަށް ދެކޭމީހަކު ޖޭއެސްސީގައި އިދެގެންނުވާނެ"

"ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިގޮތް ހަރުކަށިކަމަށް ދެކޭމީހަކު ޖޭއެސްސީގައި އިދެގެންނުވާނެ"

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

1/27/2021, 9:21:00 AM

# ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒު# މުހައްމަދު ނަޝީދު

mohamed nasheed anni

އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް އެއީ "ހަރުކަށި" ގޮތްކަމަށް ދެކޭ މީހަކު ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގައި އިދެގެން ނުވާކެމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީ 2024

ޑރ.އިޔާޒު ދެއްކެވި ވަހަތަކާއި އިޝާރާތްކޮށް މަޖިލިސް ރައީސްގެ ފޭކް އެކައުންޓުން ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހިން މިއަދު ޑރ.އިޔާޒުގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ބަލައި ނުގަންނަކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ މި ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން ޑރ.އިޔާޒު ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަންކަމަކީ އުސޫލުތަކަކީ ހަރުކަށި ގޮތްކަމަށްދެކި އެޔަށް ބަދަލު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާމީހަކު ޖުޑިޝަލް ސާވިސްކޮމިޝަންގައި އިދެގެން ނުވާނެކަމަށެވެ.

ޑރ.އިޔާޒުގެ ވާހަތައް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ޑރ.އިޔާޒު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ފެންގުޅުއްވާ ފިކުރު އެކަކު ބަލައި ނުގެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މާތްﷲ ގެ ރުއްސެވުން ލިބުމުން ނިމުނީކަމަށެވެ.

ޑރ.އިޔާޒު ދައްކަވާ ވާހަތަކާއި ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދާއި، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން މީގެކުރިންވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ޑރ.އިޔާޒަށް ރައްދު ދެއްވާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ