logoEN
ޕީއެންސީ 2
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތަށް ފަހު އީދަށް ހުޅުވަނީ

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތަށް ފަހު އީދަށް ހުޅުވަނީ

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

4/2/2024, 8:04:20 PM

# މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް, ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އަދި ޕަބްލިކް ވޯކްސް

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތުގެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޒައާމަތުގައި ތަރައްޤީކުރި ފެން އަރުވާވަޑާން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް, ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އަދި ޕަބްލިކް ވޯކްސްއިން ކުރަމުންދާކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

މިކަން ހާމަކުރައްވާ އެމިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިރޭ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހަލާކުވެ ވީރާނާވަމުންދިޔަ ފެން އަރުވާ ވަޑާން ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޚާއްސަ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މަރާމާތަށްފަހު އެތަން ކުޑަ އީދަށް އަލުން ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާކަން މިނިސްޓަރު ހާމަކުރެއްވި އެވެ.

View post on Twitter

މީގެ ކުރިން އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިމަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން ކަމަށާއި ފެން އަރުވާވަޑާން މަރާމާތުކުރާނީ ކުރިއަށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ފެންއަރުވާވަޑާމަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ އަދި މިހާރުގެ ރައީސް ޑރ މުއިއްޒުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަން 50 އާއި ގުޅުވައިގެން ޤާއިމްކުރި ތަނެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ