logoEN
ޕީއެންސީ 2
ޕެނަލްޓީގައި ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް މާފަންނުން ޒޯން 8 ގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ޕެނަލްޓީގައި ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް މާފަންނުން ޒޯން 8 ގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

2/24/2024, 1:30:00 AM

# ދިވެހި ކުޅިވަރު # ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024# މާފަންނު # ވިލިމާލެ

ޕެނަލްޓީގައި ވިލިމާލެ ބަލިކުރުމަށްފަހު މާފަންނު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ.. ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024" ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލުގައި ހުކުރުދުވަހު ރޭ ވިލިމާލެ އާއި އެންމެ ފަހުގެ ޗެންޕިއަން މާފަންނު ވާދަކުރި މެޗު 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެ، ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 6-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވިލިމާލެ ބަލިކޮށް މާފަންނުން ޒޯން 8 ގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

މާފަންނުން ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި ކުޅުނު ތިން މެޗުން ލިބުނު ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ވިލިމާލެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އެޓީމަށް ވެސް ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ވިލިމާލެއަށް އެއްވަނަ ލިބުނީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. އަދި މިދެޓީމު ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރި މެޗު ނިމިފައިވަނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި ދެ ނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަަމަ ހާފުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މި މެޗުގައި ފުރަތަަމަ ލަނޑުޖަހައި ކުރިހޯދީ މާފަންނުން ނެވެ. މިލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ހަސަން ޝިފާޒު އެވެ. މިއީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޔަފާއު މުޅިން ހުސްކޮށްލާފައި ޖައްސާލި ބޯޅައެއް ވިލިމާލޭގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭގައި މުޅިން ހުސްކޮށް ހުރެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ނަމަވެސް ފުރަތަަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ވިލިމާލެ އިން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުﷲ ސަމީހް މޫސާ އެވެ. މިއީ އެޓީމުގެ އަބްދުﷲ މުއާޒު ގޯލަށް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ކުރިމަތީގައި ހުރި މާފަންނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޖެހިފައި ލިބުނު ބޯޅަ މުޅިން ހުސްކޮށް ހުރެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. އަދި މިލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަަނަ ހާފު ވަރުގަދަކޮށް ފެށީ ވިލިމާލެ އިންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ދެމިނެޓު ތެރޭގައި އެޓީމުގެ ސިޔާހް އަދި ސަމީހް އަށް ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނެގުމަށް ވަރަށް ހުސް ދެ ފުރުސަތު ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން މާފަންނު ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ހޯދާފައެވެ.

މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހުސެއިން ސުހައިލު އެވެ. މިއީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޔަފާއު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ވިލިމާލެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭގައި މުޅިން ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލުގެ މަތީ ދާގަނޑަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ވިލިމާލެ އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރީ ދެވަނަ ހާފުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިލަނޑަކީ މާފަންނު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި އެޓީމުގެ އަބްދުﷲ ޝައްފާން ކުރިއަށް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެތެރޭގައި މާފަންނު ޓީމުގެ ހަސަން ޝިފާޒު އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އަދި މިލަނޑާއެކު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައި އޮވެގެންނެވެ.

މިއާއެކު މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި މާފަންނުގެ ހަ ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިިން ފަސް ޕެނަލްޓީ އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި އިރު، ވިލިމާލޭގެ ހަ ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިިން އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ އެވެ. މިއާއެކު މެޗުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 7-6 ގެ ނަތީޖާއަކުން މާފަންނު ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. އަދި މިމެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ އަހުމަދު މާޔިޒް އިލްޔާސް އެވެ.

މީގެއިތުރުން މުބާރާތްގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއާގެ މަޤާމު މާފަންނު ޓީމުގެ ހުސެއިން ސުހައިލު ހޯދި އިރު، މުބާރާތްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މާފަންނު ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޔަފާއު އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ