މާރާމާރީގެ ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީން ހޯޯދަނީ

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މާރާމާރީގެ ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ ބިދޭސީންނަކީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ބޮކިލް ހޮަސައިން (31އ) އާއި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ މުހަމަދުލް ހަސަން (41އ) އެވެ.

ފުލުހުން އެދިފައިވަނީ މި ދެމީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 99110099 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުމަށެވެ.

އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް