ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެއް ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ ސެމްސަންގް ގެ ވެރިޔާ ލީ ޖޭ ޔަންގް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ލީ ޖޭ ޔަންގް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ވަނީ ލީ ޖޭ ޔަންގް ޖޭ ޔަންގް ދެ އަހަރާއި ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށެވެ.

ސެމްސަންގް ކުންފުނި ހިންގުމާ ލީ ޖޭ ޔަންގް ހަވާލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު  އޭނާގެ ބައްޕަ ލީ ކުން ހީއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓު ކުރުމުންނެވެ.

ލީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލަށް ލާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކްގެ ގާތް ފަރާތަކަށް ރިޝްވަތު ދިން މައްސަލައެއްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހަރު އުގޫބާގް ކުޑަކޮށް، ފަހުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލި އެވެ. އަދި އަލުން ޝަރީއަތް ހިންގުމަށް ކޯޓުން އެންގި އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް