މެމްބަރު ސައުދު ފެނާއި ސެނެޓައިޒާ ދެއްވަދޫއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ފެނާއި ސެނެޓައިޒާ  ގއ.ދެއްވަދޫއަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މެމްބަރު ސައުދު ފެނާއި ސެނިޓައިޒާ ދެއްވަދޫ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވަނީ އެރަށުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

އިއްޔެ ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަރަކާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ދެއްވަދޫއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފެނާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ދެއްވަދޫއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހުވަދޫ އެކި ރަށްތަކުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަސް ބޭނުން ވެފައިވަނިކޮށް ގއ. ގެމަނަފުށީ "އުފާ" ދޯނިން ވަނީ ރަށުގެ ހުރިހާ ގެތަކަށް މަސް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިނަދޫ އާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކަނުން ދަނީ ދެއްވަދޫ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކި ހަރާކާތްތަށް ހިންގަމުންނެވެ.

 

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް