ހަވަރު ސްޕޯރޓްސް އިން އިސްނަގައިގެން ދެއްވަދޫއަށް އެހީ ފޮނުވައިފި

ހަވަރު ސްޕޯރޓްސް ޖަމިއްޔާގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ގއ.ދެއްވަދޫއަށް އެހީ ފޮނުވައިފިއެވެ.

ގދ.ތިނަދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން 300 ކޭހަށް ވުރެ ގިނަ ބޯފެނާއި، ނޫޑްލްސް ކޭސް ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ދެއްވަދޫ އަށް ފުރާފައެވެ.

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ ގެ ފަރާތުން 100 ކޭސް ފެން

ޔޫމެޓް ގެ ފަރާތުން 100 ކޭސް ފެން

ހުސައިން ނަސީރުގެ ފަރާތުން 50 ކޭސް ފެން

އެސްއެމްޑީ ގެ ފަރާތުން 50 ކޭސް ފެން

ޒިމަރމަން ގެ ފަރާތުން 10 ކޭސް ނޫޑްލްސް

ރަޝީދު ގެ ފަރާތުން 2 ކޭސް ފެން

މިތަކެތި ދޯންޏަށް ލޯޑު ކޮށްދެއްވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރީ ތިނަދޫ ޕަބްލިކް ވޯރކްސްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ދެއްވަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ދެއްވަދޫގެ މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުން މަސްލިބުމަށް ވަނީ ދަތި ތަކާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައެވެ. އަދި ފިހާރަތަކުންވެސް މަސް ދަޅާ އަދި ޒަރޫރީ ސާމާނު ހުސްވެ ބޯފެން ލިބުމުގެ ދަތި ތަކެއްވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް