ތިނަދޫ ދެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ޑރ.އޭއެސްއެމްއެޗް ގެ މެނޭޖްމެންޓްއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫގެ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ސަނީފް ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޯސްޕިޓަލުގެ ގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމެންޓްއާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ދަތި ތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުން ވަނީ އެކަން ކަމަށް ލިބެން އޮތް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

ގދ.ތިނަދޫގައި ހުންނަ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޯސްޕިޓަލަކީ ރަނގަޅު ސިއްޙީ ހިދުމަތް މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ދެމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް