ހުވަދޫގައި އެއަރޕޯޓް އަޅާތީ އައްޑޫގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑީޑީގެ ކަންބޮޑުވުން!

ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ދީދީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއަރޕޯޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާތީ އެމަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު، ބްރިޑޭޑިއަރ ޖެނަރަލް ރިޓަޔާޑް އިބްރާހިމް ދީދީ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑީޑީ ވިދާޅުވީ އިހައްދުވަހު ވަޑައިގެން އައްޑޫގައި ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށްފަހު، އަންނަ އަހަރު ހުވަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އެޅުމުން ވާނެ ގޮތް ނުވިސްނެނީބާއޭ ވިދާޅުވެ، ޑީޑީ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ޑީޑީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހުވަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްއެއް ހެދުމަށް ހިމެނިގެން ދިއުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިނގައި ނުގަންނަނީސް އައްޑޫގެ އިޤްތިޞާދު އިންދަޖެހިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެރަށުން 19 ހެކްޓަރުގެ ބިންވަނީ ހިއްކާފައެވެ. 2018ވަނަ އަހަރު ފެށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނަކުން 30 މިނެޓުން އެއަރޕޯޓަށް ދެވޭ ހިސާބުގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެކެވެ.

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. މިކަހަލައި މީހުންނާ ހެދީ “އެކުވެރި ސުވަދީބް” ނިމީގެން ގެޔައު.. އައްޑޫ އަކު ނެން މުސްތަޤުބަލެކެ..
    ހުވަދޫ އޮތެ 300 ހައި ފަޅެ ރަޓެ އޭބޫ ސީދާ ހުވަދޫ ރައްޔިތުންނަގެ އެއްތެކެ.. އެތަންތަނެ ތަރައްޤީވެ ހިގަން ފޮއްޓެންނާ އެއާޕޯޓެ ތިޔެގެން.. އަހަންނާނެ ހުވަދޫ މީހެނެ ނުޖެހެންނެ މީހެނެ ކެޔަނެ އެއްތެކަން ވިސްނަންނަޓެ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް