ތިނަދޫ އީއޯސީގެ ފުރަތަމަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް މިރޭ ބާއްވަނީ

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ --

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން މިވަގުތު ތިނަދޫގެ ޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޕްރެސް ކޮންޕަރެންސެއް ބާއްވަން ތިނަދޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ ތިނަދޫ އިއޯސީއިން ބާއްވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ. ތިނަދޫ އީއޯސީން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރާއިރު, މިވަގުތު ތިނަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 28 އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޑަކުދިންނާއެކު ތިން މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި ރަށް އޮތީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްގެ ހާލަތުގައެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މިރޭ 09:30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރެސް ކޮންފަރެސް "ގާފު" ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވަނީ އޭޕްރިލް 24ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، އެ ފަރާތްތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ފަރާތެއް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެކޭސް އާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެން ކޭސްތަކެއްވެސް ތިނަދޫ އިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް