ތިނަދޫގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ --- ފޮޓޯ: ހުވަދޫ

ގދ. ތިނަދޫގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ ރަށު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެ މައުލުމާތު އާންމު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ ކައުންސިލުން ކަރަންޓީނު ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައިމިވަނީ އެ މައުލުމާތު އާންމު ނުކޮށްގެން ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފާޑުކިޔަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެކައުންސިލުން ނެރުނު ލިސްޓުގައި ވާގޮތުން އެރަށުގެ ޖުމްލަ 60 ގެއެއް ވަނީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައެވެ.

ތިނަދޫގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި ގެތަކުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލުން އާންމުކުރިއިރު, ތިނަދޫގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ, ޖުމްލަ 23 ފައްސި ކޭސްއެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވަނީ އޭޕްރިލް 24ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، އެ ފަރާތްތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ފަރާތެއް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެކޭސް އާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެން ކޭސްތަކެއްވެސް ތިނަދޫ އިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

 

ކޮމެންޓް

3 Responses

  1. 1.9 މިލިޔަންގެ ދަރަނިބޯ ކަހާތަން ހިރުވާލީވެސް ބަޔަކު ނިކުމެ އޭނާ ހަވަރަށް ދޭން އުޅުނު ހިސާބުންނެވެ. ހަވަރަށް ނުދެނީސް ތިހާވަރު ކޮއްލިކަންވެސް ރަނގަޅު. ދަރަނިބޯ ކައުންސިލް، ބިގަރު ކައުންސިލް، ލޮކި މަސް ކައުންސިލް، 1 ފޫޓު ފައިވާނަށް އަރާ 2 ފޫޓަށް މޭރިގެން އުޅޭ ކައުންސިލް، ތިމާއަށްވުރެ ރުޅިގަދަ މީހެއް ނެތްކަމަށް ހެދިހެން އުޅޭ ކައުންސިލް، އާއިލާ ބޮޑު އެކަމަކު ފޭލްވި ކައުންސިލް. ދެން ލުލް ކައުންސިލް ލުލް. ހަވަރު ތިނަދޫ ބިގަރު ކައުންސިލް ލުލް. މީހުން ކަލޭމެންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔަނީ ކިޔަންވެގެން. ބާކީ މާގިނަދުވަހެއް ނެތް ތަން ދޫކޮއްލާފަ އަވަހަށް ބަޗަން އުޅޭ ބިގަރުތަކާ

  2. ގޯހުން ގޯހަށް ކަންކަން ދިޔައިމަ ދޯ ތިކަން ކުރަން އެނގުނީ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ތިކަން ތިޔަހެން ކުރިނަމަ ކަރަންޓީނާ ޚިލާފުވާ މީހުން ފާހަގަވާނެ ގިނަބަޔަކަށް. ކަރަންޓީނާ ޚިލާފުވި މީހުން ރަނގަޅު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް އެހެން ނީހުންނަށް ދެވުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެވޭނެގޮތް ހަދަންޖެހޭ. ޖިނާއީ ދައުވާ ވެސް ކުރަންޖެހޭ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް