ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހިދު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.  އެގޮތުން ކެބިނެޓްގެ ބައެއް ވަޒީރުން އެހެން ވުޒާރާތަކަށް ބަދަލު ކުރުމާއި، މިހާރު ތިބި ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރިއަށް އޮތް މަދު ދުވަސް ކޮޅެއްގެތެރޭ ނިންމަވާނެ ކަަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ވަކި ކުރާ  ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ޒަހާވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ބައެއް ވަޒީރުން އެހެން ވުޒާރާތަކަށްވެސް ބަދަލު ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ރައީސް ނިންމަވާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް