ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަ ނުކުރަން ނިންމައިފި

މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް އިދާރާ

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަ ނުކުރާ ގޮތަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފިއެވެެ.

މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އެ ބިލަށް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ގޮނޑު ހާއްސަ ނުކުރާ ގޮތަށް ނިންމާފައެވެ. މިއަދު މި ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 68 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން އެެކުލެވިގެެން ވަނީ ޖުމްލަ ފަސް މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މީގެެ ތެރެއިން ދެ މެންބަރުންނަކީ އަންހެން މެެންބަރުންނަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން އޮތް ނަމަވެސް، މިފަދަ އިސްލާހަކީ މިވަގުތަށް މުހިންމު އިސްލާހެއް ނޫން ކަމަށް ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެެވެ.

އެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ކޮމެޓީ މަރުހަލާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި އިރު ވަނީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮންނަން ޖެެހޭ ކަމަށެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް ގާނޫނަށް ދެން ގެންނަން ކޮމިޓީ އިން ނިންމި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަށް ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހާލަތްތަކެއް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް