ރޯދަވީއްލުމަކަށް ދާންވީތަ? ޒިމަމަން ބުފޭ ވަރަށް ސަޅި!

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަމަހުވެސް ގިނަ މީހުން ކޮށް އުޅޭ އެއް ކަމަކީ ރޯދަ ވީއްލުންތަކަށް ދިއުމެވެ. އެކި ސުފުރާތަކުގެ ރަހަ ބެލުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ޚިޔާރު ކުރާ ތަނަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ ރެސްޓޯރެންޓުތަކެވެ. އާއިލާއާ އެކު ނުވަތަ އޮފީސް ރައްޓެހިންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންނާއެކު ގޮސް ރޯދަ ވީއްލާލުމަކީ ދިވެހިންގެ އާދަކާދައިގެ އެއް ބައެވެ.

ހަމަ ގައިމުވެސް މިހާރުވެސް ރޯދަ ވީއްލުންތަކަށް ތިބާއަށް ދާނީ ދަޢުވަތު ލިބެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރޯދަ ވީއްލަން ދާންވީތަން ހޯދަން މިފަހަރު އުނދަގުލެއް ނުވާނެ އެވެ. މިއޮތީ ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޒިމަމަންގެ "އިފްތާރ މެނޫ" އެވެ. ކޮންމެ 3 ދުވަހަކަށް ވަކި ޚާއްސަ ބުފޭ ޕެކޭޖެއް އޮވެއެވެ.

ހޮނިހިރު/ހޯމަ/ބުދަ (ބޮލަކަށް 120 ރުފޔާ)

 • ކަދުރު
 • ފެން/ދުފާ
 • ހެދިކާ
 • ސޭންޑްވިޗް
 • ބިސްގަނޑު
 • ބަތް
 • ފޮނިކާއެއްޗެހި
 • ސްޕެގެޓީ
 • ބިސް ޕަރާޓާ
 • ރޮށި
 • ބީފް ކަރީ
 • ޕޮޓޭޓޯ ކަރީ
 • ދާލް ކަރީ
 • ޑެވިލްޑް ފިޝް
 • ސެލެޑް

އާދީއްތަ/އަންގާރަ/ބުރާސްފަތި (ބޮލަކަށް 120 ރުފިޔާ)

 • ކަދުރު
 • ފެން/ދުފާ
 • ހެދިކާ
 • ސޭންޑްވިޗް
 • ބިސްގަނޑު
 • ޕާސްތާ
 • ފޮނިކާއެއްޗެހި
 • ނޫޑްލްސް
 • ޕަރާޓާ
 • ރޮށި
 • މަސް ރިހަ
 • ބިސް ރިހަ
 • ދާލް ކަރީ
 • ޑެވިލްޑް ޗިކަން
 • ސެލެޑް

ހުކުރު (ބޮލަކަށް 160 ރުފިޔާ)

 • ކަދުރު
 • ފެން/ދުފާ
 • ފްރެޝް ފްރުޓް ޖޫސް
 • ހެދިކާ
 • ސޭންޑްވިޗް
 • ބިސްގަނޑު
 • ފޮނިކާތަކެތި
 • ޗިކަން ބިރިޔާނީ
 • ސްޕެގެޓީ
 • ނޫޑްލްސް
 • ބިސް ޕަރާޓާ
 • ރޮށި
 • ކުކުޅު ރިހަ
 • މިކްސްޑް ވެޖިޓަބަލް ކަރީ
 • ދާލް ކަރީ
 • ޑެވިލްޑް ފިޝް
 • ކޯލްޝޯ ފިޝް

ޒިމަމަންއިން ރޯދަ ވީއްލުމަށް އޯޑަރު ދޭން ޖެހޭނީ އެ ދުވަހެއްގެ 16:30 ގެ ކުރިންނެވެ. އެއިރުން ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް އޯޑަރު ތައްޔާރުވާނެ އެވެ. އޯޑަރު ދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9962925 އަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް