ޓޭޑް ޖަމިއްޔާއިން ތިނަދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެންކޭސް ހަދިޔާކޮށްފި

ޓޭޑް ޖަމިއްޔާއިން ތިނަދޫ ކައުންސިލާ ފެންކޭސް ހަވާލުކުރަނީ - ފޮޓޯ ޓޭޑް

ތިނަދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް (ޓޭޑް) އިން އިސްނަގައިގެން ތިނަދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ފެން ކޭސްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ޓޭޑް ޖަމިއްޔާއިން ތިނަދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ 150 ކޭސް ފެނެވެ. މި ފެން ކޭސްތަކާއި ހަވާލުވީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންއެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ އަމްޖަދު އެވެ.

ޓޭޑް ޖަމިއްޔާ އަކީ އެކި ކަންކަމުގައި ވަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމިއްޔާއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި އިޖްތިމާއީ ޙަރަކާތްތަކާއި ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ އެކި ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން, ބައެއް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައްވެސް ބާއްވާ ޖަމިއްުޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ޓޭޑް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް