ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް, ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް ބޭނުންވާ 18 ޑޮކްޓަރުންނެވެ.

 • ފިޒިޝަން/ އިންޓާރނަލް މެޑިސިން– 2
 • އޯތޯޕީޑިކްސް ސާރޖަން – 1
 • އެނެސްތީސިއޮލޮޖިސްޓް – 2
 • ސަރޖަން – 2
 • ޕީޑިއެޓްރިކްސަން – 3
 • ޑާމެޓޮލޮޖިސްޓް-1
 • އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނޮކޮލިޖިސްޓް – 3
 • ސައިކޭޓްރިސްޓް – 1
 • އީ.އެން.ޓީ ސާރޖަން – 1
 • ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓް – 1
 • އޮފްތަލްމޮލޮޖިސްޓް- 1

މި މަގާމުތަކުގެ އިތުރުންވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓަރީއާއި އެކްސްރޭ ރޫމް އަދި ފާމަސީއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަންވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް