logoEN
ކޮކާކޯލާ
މި ސިފަތައް ހުންނަނަ ނަމަ، އެމީހަކީ ވަރަށް ވިސްނުން ތޫނު މީހެއް

މި ސިފަތައް ހުންނަނަ ނަމަ، އެމީހަކީ ވަރަށް ވިސްނުން ތޫނު މީހެއް

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

1/28/2021, 9:38:30 PM

# ދިރާސާ

lipik150700041

ދުނިޔޭގައި އުޅޭއިރު، ވިސްނުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަންތީގެ މީހުންނާ ދިމާވެއެވެ. ނަމަވެސް މިވެނި މީހަކީ މިވެނި ވަރަކަށް ވިސްނުންތޫނު މީހެކޭ ބުނެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ބުނަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ވިސްނުންތޫނު މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. ވިސްނުންތޫނު މިންވަރު ދެނެގަނެވޭ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ވަކި ޓެސްޓެއް ނެތުމެވެ. އިންޓެލިޖެންސް ކޯޓެން ނުވަތަ އައިކިއު ޓެސްޓް ހެދުމެވެ.

އަބުޅޯ

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަނޯސާއިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއެއް ދައްކާ ގޮތުން ތިރީގައިވާ ސިފަތައް އެމީހެއްގެ ގައިގައި ހަރުލާފައި ހުރި ނަމަ، އެމީހަކީ ވިސްނުންތޫނު މީހެކެވެ.

ގިނަވަގުތު އެކަނި އުޅުން

އެކަނި ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަކީ އެ މީހަކަށް ދުނިޔަވީ ކަންކަމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގައި ރަނގަޅަށް ވިސްނަން ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ. މި ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި، އެކަނި އުޅުމަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަކީ ވިސްނުން ތޫނު ބައެކެވެ. އެއީ ގިނަ ފަހަރު އެކަނި އުޅުމަށް އޭނާ އަށް މަޖްބޫރު ވަނީ އޭނާ އެންމެ އެދޭ މިންވަރަށް ބައެއްގެ އުނދަގުލެއް ނެތި ވިސްނުމަށެވެ.

ރޭގަނޑު ލަހުން ނިދުން

ކުޑައިރު ނުނިދައިގެން މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ހަޅޭލެވި ހަނދާން ވޭހެއްޔެވެ؟ މިގޮތަށް ކަންތައް ވެފައިވާނަމަ މަރުޙަބާއެވެ. ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ލަހުން ނިދާނަމަ ތިމާގެ ވިސްނުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން މިއާދަ ހިފަހައްޓާނަމައެވެ.

ލިޔުން ހަޑިވުން

މިދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ލިޔުން ހަޑި މީހުންނަކީ ވިސްނުން ރަނގަޅު މީހުންނެވެ. މިގޮތުން މިމީހުންގެ ވަގުތު އަކުރު ތަކުގެ ބައްޓަން ރީތި ކުރުމަށް ހުސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި, މިފަދަ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ އެކަންކަމާމެދު ވިސްނުމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ