ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލާދީ އޮންލައިން ނޫސް "ދަ ޕްރެސް" ގައި ބުނެފައިވަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅަކުން އެ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރިކަން މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދީފައި ވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ރަށުތެރޭގައި ދައްކަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް އަދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ މައްސަލަތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުއްޖާގެ ކަރާމާތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކުއްޖާގެ ވަނަވަރު ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ރަށާއި އަތޮޅު އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ރަށާއި އަތޮޅު ފުލުހުން އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ވެސް އާންމެއް ނުކުރާނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ވަނަވަރު އާންމު ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް